Annons Kamstrup 2024

Kompakt verk

Internationell VA-utveckling 6/22

Ett paketverk baserat på SBR-teknik med aktivt slam har provats i småhusskala i Florida. Slamavskiljare med infiltration kan behöva uppgraderas och här har goda resultat för kväve, BOD och coliforma bakterier uppnåtts. Ett närliggande grundvattenrör har provtagits och visar måttlig påverkan.

Av: Jörgen Haneus

Som alternativ till centraliserade avloppssystem i utkanten av urbana områden i Florida har slamavskiljare använts. Då intresse finns att uppgradera vattenkvaliteten har paketverk föreslagits. Här har ett verk, ”Onsyte” med SBR-teknik och slamåterföring för en villafastighet i staden Lake Hamilton i centrala Florida följts upp under omkring ett halvår.

Reduktionerna har bedömts goda; Totalkväve 88 %, Fekala koliformer 92 %, BOD 96 % och TSS 96 %. Ett närliggande grundvattenrör visade måttlig påverkan bortsett från viss nitratökning.

Bakgrund
I Florida är slamavskiljarsystem vanliga för on-site behandling av avloppsvatten från hushåll. Dessa kan vara tveksamma i sprickigt berg och porös jord eller vid (tillfälligt) hög grundvattennivå. Florida har flera känsliga vattenmiljöer; korallrev, källor, flodmynningar med sjögräs, varför eutrofierande utsläpp är oönskade.

Utvecklad avloppsbehandling är önskvärd och FDEP (Florida Department of Environmental Protection) har godkänt installationen av ett paketverk i en fastighet i Staden Lake Hamilton och verket har här följts upp.

Försök
Verket som installerats är av fabrikat OnSyte och består av försedimentering, utjämningsbassäng, reaktor (fyll-luftning till nitrifikation-sedimentering-dekantering-slampumpning av överskottsslam till försedimentering). Bassängerna är ca 1,5 m3 vardera. Maxkapacitet är 3 m3/d; bästa resultat erhålls vid ca 1,1 m3/d.

Via styrdatorn återpumpas sedan viss (flödesberoende) mängd till förnyad behandling. Utgående vatten förs tillnärliggande infiltrationsmark. Styrdatorn ingår i ett SCADA system (Supervisory Control and Data Acquisition) som omfattar flera anläggningar och som noterar behandlad avloppsvattenvolym och -flöde, drifttid för komponenterna, elförbrukning, eventuella driftavbrott och som övervakas av en licensierad operatör. Slamtömning utförs ca vart 7 år av licensierad entreprenör.

Försöksverket placerades vid en enfamiljsvilla i utkanten av staden Lake Hamilton och anslöts till en infiltrationsyta (absorbtion field). Nedströms denna placerades ett grundvattenrör för provtagning.

Två personer flyttade in i december 2020 och strax före provtogs grundvattenröret. I mars 2021 var verket i full drift, med fungerande recirkulation.

Resultat
Vid full drift, mars-juni, uppnåddes följande resultat in/ut, mg/L, från verket, plus data från det nedströms liggande grundvattenröret före/under fulldriftsperioden:

PaketverkiFlorida.png

Artikeln innehåller även data från inkörningsperioden samt från veckovisa prover november 2020-juni 2021.

Slutsatser
Verket lyckades väl med nitrifikationen medan fosforreduktionen var sämre. Grundvattendata visade att nitratreduktionen i mark var måttlig, 14 mg/L från verket blev 13 mg/L vid röret. Fosforreduktionen i mark var däremot god, 12 mg/L från verket blev 0,061 mg/L vid röret.

Annars var det intressant att man arbetade med konceptet ”absorbtion field” för den första markvolymkontakten. Vidare en styrdator med långtgående befogenheter under kvalificerad övervakning på distans; kanske en DoU-modell att ta vidare?

Källa: Lapointe. B.E.a),Brewton, R.A.a) & Littlejohn, J.M.b) (2022): Distributed wastewater wetreatment offers an environmentally preferable alternative to conventional septic systems in Central Florida.  Water Science & Technology Vol 86, No 3, pp 432-444.

Harbor Brancch Oceanographic Institute, Florida Atlantic University, 5600 US 1, Fort Pierce, Florida 34 946, USA
OnSyte Performance LLC., 2282 Killearn Center Blvdd. Tallahassee, Florida 32 309, USA.

Kontakt: brewton [a] fau.edu

Annons Wateraid