Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Potentiell spridning av antibiotikaresistens med mikrofloran i dricksvatten i en provins i Sydafrika

Internationell VA-utveckling 4/24

Genom utvecklingen av olika verktyg inom mikrobiell mätteknik och molekylär biologi öppnas möjligheter att ställa allt mera komplexa frågor om hur mikroorganismer interagerar med varandra och med andra varelser. Tsholo och medarbetare ställer frågan om dricksvatten från två vattenverk i Sydafrikas Nordvästprovins innehåller mikroorganismer med gener för antibiotikaresistens. De redovisar sina resultat i en aktuell artikel i Plos One (Tsholo och medarbetare, 2024).

Text/Kenneth M Persson

I artikeln konstateras att användningen av antibiotika i Sydafrika är bland det högsta i världen, inte minst i fodertillsatser. På så sätt ökar troligtvis även antibiotikaresistensen i miljön. För att få en uppfattning om hur stor spridning av antibiotikaresistenta gener som sker med dricksvattnet följdes två ytvattenverk under ett drygt år med stickprovstagning av råvatten och dricksvatten vid åtta olika tillfällen. Provtagningen pågick från oktober 2020 till mars 2022. Vattenproven karaktäriserades med fysikalisk-kemisk analys, eventuella resthalter av antibiotika mättes upp, bakteriefloran bestämdes med hjälp av metagenomiska metoder, förekomsten av gener för antibiotikaresistens i bakterierna analyserades med sekvensering och den relativa förekomsten av bakterier med antibiotikaresistens bestämdes i förhållande till totalantalet bakterier. HIV och AIDS är vanligt förekommande i Sydafrika och många personer använder olika bromsmediciner för att behandla sin smitta. En av dessa mediciner är flukonazol mot svampinfektioner, vilken därför också bestämdes tillsammans med antibiotikaförekomsten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid