Annons Kamstrup 2024

Guide för incidenthantering inom Vatten- och avloppssektorn

Den här guiden är framtagen av USA:s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), Federal Bureau of Investigation (FBI) och Environmental Protection Agency (EPA). Sammanfattningen av rapporten omfattar det som kan vara av intresse för Sverige och utelämnar organisatoriska strukturer och specifika rapporteringsvägar samt ett antal bilder från guiden. Däremot kan viss information vara inspiration till nationell utveckling av incidenthanteringsstöd om det inte redan finns på plats.

Läs mer

Återbesök i återvunnet vatten inför nästa torka; en fallstudie i South East Queensland, Australien

Artikeln har fokus Queenslands respons på torka, analys av försöken att introducera andra vattenkällor och då särskilt återvunnet vatten, att undersöker orsakerna till varför man misslyckats och inte fått acceptans och jämföra med framgångsrika system för att föreslå policyändringar för en väg framåt. Genom artikeln vill man återuppta samtalet om hur Australien bäst kan minska konsekvenserna och effekterna av långvarig torka.

Läs mer

Annons VAK2024c
Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

SBR med pulverkol för avskiljning av mikroföroreningar

Ett tyskt avloppsreningsverk med platsbrist har undersökt möjligheten att uppnå önskad sammanlagd avskiljningsgrad (80 %) för sju mikroföroreningar med en SBR-pilot för aktivt kol i pulverform (PAK). Fällningsmedel och polymer användes för att ge korta behandlingstider och på så sätt spara plats. Avskiljningsgraden blev dock klart sämre än med konventionella separata reningssteg med PAK och efterföljande sedimentering och filtrering. Då avskiljningsraden ska vara minst 80 % över hela reningsverket bör det gå att uppfylla reningskravet genom driftoptimering av en SBR för PAK och återföring av PAK-slam till ett föregående biologiskt reningssteg.

Läs mer

Att konceptualisera kommunikationsbarriärer rörande hushålls översvämningsberedskap

Ökande risker för översvämningar går snabbare än hushållens beredskap, något som kan leda till högre kostnader när översvämningar inträffar. Effektiv översvämningsberedskap spridd i hela närsamhället är beroende av mänskliga beteendemönster före oväntade händelser. Att ta itu med brister och luckor i vetenskapliga kunskaper kan ge bättre underlag till stadsförvaltningar och och ge bättre stöd för insatser för att uppmuntra till förberedelser i hushåll och närsamhälle.

Läs mer

Annons Alnarp Cleanwater Alnarp Cleanwater