Annons Kamstrup 2024

Vattenverket Odens källa avhärdar genom att leda en delström genom nanomembran. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Gemensamt projekt säkrar försörjningen

Cirkulation 2/23

Vattenverket Odens källa söder om Tierp har genomgått en total omgörning. Ett nytt vattenverk finns på plats och levererar genom dubbla membranfiltersteg dricksvatten till samhällen inte bara i den egna kommunen utan även till delar av Östhammars kommun.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Sedan våren 2022 får cirka 2 500 personer i Tobo, Örbyhus och Vendel i Tierps kommun vatten från nygamla Odens källa. Samtidigt har en längre överföringsledning byggts över kommungränsen till Östhammars kommun där Gästrike Vatten får vatten i ungefär samma volym till Österbybruk och Alunda. Där finns cirka 5 000 kunder som nu får en förstärkning av vattenförsörjningen.

– Projektet har pågått sedan 2014 då vi framförallt ville öka kapaciteten på vattenverket och dess­utom få ned hårdheten på vattnet. Året efter frågade Gästrike Vatten om en lösning för deras behov också, berättar Jørgen Johnsen, VA-strateg på kommunalägda Temab, Tierps Energi och miljö AB, när vi träffas ute vid vattenverket tillsammans med Kalle Wahlsten, projektledare VA, och driftingenjören Tommy Eriksson.

Som namnet antyder har platsen för vattenverket på Uppsalaåsen försörjt omgivningen med vatten sedan urminnes tider. Platsen Odens källa, med en naturlig källa, ligger inte långt från dagens vattenverk som tar grundvatten ur samma akvifär.

Det ursprungliga kommunala vattenverket på platsen byggdes under tidigt 80-tal och arbetade med en mycket enkel process: luftning och återinfiltration av grundvattnet för att sedan distribuera ut direkt.

– Vi behövde bygga om verket för att öka kapaciteten, förbättra barriärer och även minska hårdheten i vattnet, säger Jørgen Johnsen.

Under byggtiden hölls ett av de gamla borrhålen igång och fortsatte att leverera vatten via ett UV-filter. Samtidigt slogs ett nytt borrhål som idag används som huvudkälla. Två gamla borrhål finns kvar för att ge redundans.

Processdelen i det nya vattenverket är projekterat av PE Teknik och arkitektur. Den bygger på membranfilter. I den nya processen leds brunnsvattnet till två förfilter för att sedan gå igenom ultrafilter som också utgör en av de mikrobiologiska barriärerna. Därifrån går ett delflöde till nanomembran som används som avhärdning. Genom processen minskas hårdheten från cirka 15 dH till 6 – 7 dH.

– Det finns många inställningsmöjligheter för att ställa hårdheten så att vi också enkelt kan levere­ra mer vatten vid behov, säger Kalle Wahlsten.

Som slutsteg finns UV-filter som extra barriär.

Ett problem som hanterats är att verket saknat ett lämpligt avlopp för rejektet från membransteget. För att minska behovet recirkuleras rejektet i nano­membranen så att det koncentreras upp ytterligare en gång, innan det släpps iväg. Det effektiviserar vattenförbrukningen i anläggningen.

– Vi är nere på 10 – 12 procent rejekt, det är det inte många som klarar, säger Tommy Eriksson nöjt.

Annons Alnarp Cleanwater Alnarp Cleanwater

Det rejekt som i slutänden släpps iväg leds till ett dike cirka 500 meter bort.

Att gå från ett verk som i stort sett bestått av en pump, till en komplex process har betytt mer tillsyn och en ökad kemikaliehantering men i slutänden har det blivit en välfungerande anläggning.

– Det ökar kraven på driftteknikerna naturligtvis och de har självklart bra tillgång till skyddsutrustning, säger Kalle Wahlsten.

Verket styrs så att det parallellt fyller den lilla vattenreservoar som finns i direkt anslutning samt ett vattentorn i Örbyhus.

För entreprenören Purac var det en utmaning att få in allt i den befintliga byggnaden. Utrustningen har i övrigt levererats av Prominent.

Vid drifttagningen uppstod en del problem ute på ledningsnätet.

– Vi fick bekymmer med partiklar, en blandning och kalk och mangan som frigjordes i huvudledningen från vattenverket, berättar Jørgen Johnsen.

Anledningen var framförallt kapacitetsökningen där leveransen ökade från 20 till 40 kubikmeter per timme (maxkapaciteten ligger på 90 kubikmeter per timme).

Efter drifttagningen i maj kom några klagomål på missfärgat vatten. Huvudledningen fick först spolas och sedan även piggas. I Örbyhus som hade de största problemen spolades samtliga ledningar.

– Vi fick också sätta ett självspolande partikelfilter på ledningen till Östhammar, berättar Jørgen Johnsen.

Partikelproblemen blev en riktig utmaning. Vattenverket ställdes in att leverera vatten med ett kontinuerligt flöde. I Örbyhus öppnades en ventil för att spola ur.

– Vi hade räknat med lite partiklar men inte så här mycket. Samtidigt fick vi inte så väldigt många klagomål ändå, säger Jørgen Johnsen och berättar att han själv var ute och provspolade vid något tillfälle. Först kom fint vatten med sedan dök det upp som en plugg med missfärgat vatten en stund, för att sedan åter stabiliseras.

Sedan i somras har läget varit stabilt och verket fungerar helt problemfritt.

Vattenledningen från Örbyhus över till Östhammars kommun ger Gästrike Vatten möjligheten att servera abonnenterna i Alunda och Österbybruk ett blandvatten där Odens källa förstärker de befintliga vattenverken i Alunda och i Österbybruk. Arbetet med överföringsledningen pågick 2019 – 2021. Tidigare har man i Alunda behövt förstärka vattenförsörjningen genom tankbilar. Sammanlagt byggdes cirka tre mil ledning.

Med eller utan magiska eller religiösa egenskaper fortsätter vattnet vid Odens Källa att leverar vatten även i modern tid.

Visste du det här om Cirkulation?

Annons Wateraid