Annons Kamstrup 2024

Släcktest hos Rise. FOTO: RISE

Förutsättningarna avgörande för PFAS-rening visar Testbed PFAS

Branschnytt

Projektet Testbed PFAS som drivits av Rise, har utvärderat reningstekniker för förorenat vatten och jord samt PFAS-fria släckmedel, med goda resultat. En viktig slutsats är att olika förutsättningar kräver olika reningstekniker.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Projektet Testbed PFAS har bidragit till ny kunskap om PFAS-fria släckmedel, vilka behöver ersätta släckvätskor (brandskum) som innehåller PFAS, samtidigt som reningsteknikerna utvärderats. Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.

– Tack vare en mycket omfattande testverksamhet kan vi nu visa vilka metoder som är både realistiska, hållbara och effektiva för rening av vatten från PFAS-föroreningar. Nu är det dags för alla aktörer som behöver rena vatten att börja använda metoderna, säger Tove Mallin, enhetschef på RISE och projektledare för Testbed PFAS, i ett pressmeddelande.

Testbed PFAS startade 2020 och har haft två tydliga mål; att hitta fungerande reningstekniker för förorenad mark och vatten samt att utvärdera PFAS-fria släckmedel för att ersätta PFAS-baserade brandskum.  Resultaten från testverksamheten har varit kunskapshöjande för FMV:s arbete, bland annat inför upphandlingen av PFAS-fri släckvätska till Flygvapnet, skriver de ansvariga i pressmeddelandet.

– Testbed PFAS var ett givande projekt. FMV har gått från att ha teoretiska kunskaper till att få dem bekräftade i testverksamheten vilket ger myndigheten goda möjligheter att hantera risker vid design av försvarsmateriel och system, säger Systemingenjör Dennis Norin från FMV.

– Projektet har gett ökad kunskap kring PFAS för samhället i stort och för Försvarsmaktens del har det bidragit till att Flygvapnet idag har släckmedel utan tillsatt PFAS, det är ett viktigt och konkret exempel på Försvarsmaktens miljö- och hållbarhetsarbete, säger generalmajor Stefan Sandborg, chef för Försvarsstabens Stödenhet.

Annons Alnarp Cleanwater Alnarp Cleanwater

De tidiga testerna i projektet genomfördes vid Rise laboratorier i Borås och de slutliga storskaliga fältförsöken för rening av PFAS-förorenat vatten gjordes vid Tullinge vattenverk i Botkyrka kommun samt vid Ängelholms flygfält.

Vid testerna på Rise laboratorier användes samma vatten och jord för samtliga tester för att få en vetenskaplig och rättvis jämförelse mellan reningsteknikerna.

Vid vattenverket i Tullinge var vattnet förhållandevis rent, i princip ett dricksvatten med för höga halter av PFAS-ämnen, medan vattnet vid Ängelholms flygfält innehöll många andra föroreningar och partiklar samt mycket högre PFAS-halter jämfört med Tullinge. Detta ställde helt olika krav på reningsteknikerna.

– Detta är en viktig slutsats från våra utvärderingar att olika reningstekniker passar för olika typer av vatten eller jordar och föroreningssituationer. Vissa tekniker fungerar i princip bara om vattnet är relativt rent från annat än PFAS-ämnen medan andra tekniker fungerar bättre om vattnet är riktigt smutsigt och förorenat, säger Tove Mallin.

De omfattande testerna som genomförts inom Testbed PFAS har gett tillfredsställande data och därmed ett gott underlag till kommande upphandlingar av reningstekniker.

– Resultaten av Testbed PFAS är intressanta och kommer att användas i Fortifikationsverkets fortsatta upphandling av PFAS-hantering på våra fastigheter. Vi genomför redan nu ett antal pilottester vid Karlsborgs flygplats där forskningsprojektet gett vägledning i vilka metoder som är mest lämpliga att utvärdera där, säger Gunnar Edlund, specialist på Fortifikationsverket.

Projekt Testbed PFAS pekar också på ytterligare en utmaning. När man övergår till PFAS-fria släckmedel behöver den tidigare släckningsutrustningen renas från PFAS, alternativt bytas ut helt. De försök som genomförts har bland annat visat att pH-värdet på rengöringsmedlet är en viktig faktor.

– Vi har tagit stora och viktiga steg framåt både gällande reningstekniker och PFAS-fria släckvätskor, men det finns utmaningar kvar. Rening av jord har genomförts i laboratorieskala med goda resultat men här behövs fortfarande både utveckling av nya tekniker samt fler och större tester, säger Tove Mallin.

Annons Wateraid