Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Varför vi behöver stoppa föroreningar vid källan

Internationell VA-utveckling 6/22

Marine Conservation Society är en non-profit-organisation i Storbritannien. Medlemmarna är personer med stort intresse för vattenmiljön. De har lämnat ett antal förslag till åtgärder till regering, företag, individer och vattenföretag.

Av Lars Nordén

I rapporten finns ett antal direkta förslag.

Stoppa mikroplaster och kemiska föroreningar från att komma ut i vattensystemen
Som ett minimum borde UK regering följa REACH-reglerna , inklusive avsiktlig tillförda mikroplaster, PFAS och andra farliga ämnen.

Kommande UK:s ”Kemisk strategi” bör innehålla kemiska föroreningar som kommer ut till avloppssystemen.

Begränsa användandet av PFAS till enbart områden viktiga för samhället, likadant som i EU:s krav i deras ”Chemical Strategi for Sustainability”.

BSI PAS (Publik Available Specifikation) certifiering för försörjningskedjor för pre-produktion av pellets bör bli obligatoriskt för alla företag som opererar i UK.

Inför lagkrav att våtservetter som marknadsförs som spolbara ska uppfylla kraven i BSA PAS ”Fine to Flush”.

Utökat krav på producentansvar för alla produkter, inklusive kemikalier, som rutinmässigt hamnar i avloppsvatten så som det redan är inom fastavfallssektorn.

UK regering borde ställa lagkrav på att alla tillverkare av tvättmaskiner för inhemskt bruk och nya kommersiella maskiner sätter in ett filter för mikroplaster senast 2023 och att alla existerande maskiner utrustas med sådant filter senast 2024.

UK regering och textil- och modeindustrin bör producera en roadmap för reducering av förlust av mikrofiber. Detta ska innefatta en publikt tillgänglig standardiserad test och ett ratingsystem för att bestämma storleken av mikrofiberförlust från kläder.

UK regering och bilindustrin bör producera en roadmap för reducering av mikroplaster från vägar, däck och färg. Detta ska inkludera en standardtest och ett ratingsystem för materialförlust och en teknologi för att bestämma materialförlust och ett sätt att fånga upp den samt behandlingsmetoder för dagvatten från vägar.

Övervaknings- och forskningsprogram från källa till hav för föroreningar
Övervakningsprogram bör utökas till att inkludera ett vidare område av framväxande föroreningar och mikroplaster för att fä fram en precisare bild av miljöstatus.

Övervakning bör täcka sjöar kuster, offshore och sediment (både vid stränder och offshore) och biota (inkluderande seafood) för att bedöma föroreningsnivåer i miljön och effekten av källkontroll.

Förvaltning av slam och avloppsvatten
Regeringen bör introducera trösklar för ett bredare spektra av föroreningar, inklusive mikroplaster, än dagens krav på analyser av avloppsslam som används i jordbruk. Trösklarna ska baseras på påverkan på hälsa och miljö och vara baserade på försiktighetsprincipen.  

Vattenbolag i UK ska producera en roadmap om hur reducera nivåerna av föroreningar i hela vattenbehandlingsprocessen från källkontroll av inkommande föroreningar till slambehandling och återanvändning inkluderande följande:

  • Mäta och bestämma halter av föroreningar, mikroplaster och kemikalier som motsvarar dagens sammansättning av avloppsvatten och slam såväl som i inkommande vatten som utgående och göra resultatet publikt.
  • Tillämpa bästa tillgängliga teknikför alla behandlingsmetoder i avsikt att reducera föroreningsmängden.
  • Där inte tillräckligt låga föroreningshalter kan uppnås bör alternativa användningsområden för avloppsslam utredas med tankar på att avfallstrappan ändras så lite som möjligt.

Vi ber jordbrukare och återförsäljare, speciellt deras branschorganisationer, att framföra våra åsikter till regering, myndigheter och vattenindustrin för att säkra att avloppsslam och andra typer av gödningsämnen inom jordbruket inte resulterar i miljöskador.

Egna funderingar
Ambitiöst upplägg. Risken är väl att regeringen och industrin säger som pastor Jansson: ”Stämman tyckte det blev för dyyrt”

Källa: Sewage Sludge. Why we need to stop pollution at source. Marine conservation society.

Annons Wateraid