Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Läkemedelsrening fungerar tekniskt och ekonomiskt

Tekniken för avancerad rening av läkemedelsrester på svenska avloppsreningsverk finns och behöver inte kosta mer än cirka en krona per kubikmeter vatten. Det är slutsatsen i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, Hav.

På uppdrag av regeringen har Hav under fyra år finansierat åtta olika projekt för utveckling av reningsteknik i syfte att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar från kommunala avloppsreningsverk. 

– Olika lösningar har testats i olika skala. I huvudsak är det ozonering eller aktivt kol som har utvärderas samt olika kombinationslösningar, säger Hav:s Margareta Lundin Unger i ett pressmeddelande.

För att främja utvecklingen av reningstekniker för läkemedel och andra miljöfarliga ämnen har Hav, på uppdrag från regeringen, under fyra år delat ut totalt 32 miljoner kronor till åtta projekt. Projekten omfattar mindre och större reningsverk och olika behandlingstekniker. Några av projekten har även undersökt risken för spridning av antibiotikaresistens. Nu redovisas och sammanställs de viktigaste resultaten från projekten i en rapport till regeringen.

– Arbetet har i flera fall banat väg för nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Det gäller exempelvis vilka effekter ozonering kan få för vattenlevande organismer, förståelse av tillämpningar baserade på aktivt kol och utveckling av analysteknik. Genom HaV-projekten har det skapats en stark plattform att bygga vidare på för införande av teknik för läkemedelsrening vid svenska reningsverk, säger Margareta Lundin Unger.

Sex olika forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts under ledning av forskare kopplade till Rise, Tekniska verken i Linköping, Högskolan Kristianstad, IVL Svenska Miljöinstitutet, Umeå universitet, Lunds universitet och Kungliga tekniska högskolan. I de olika projekten har även kommunala VA-organisationer och företag deltagit. Utöver dessa sex har ytterligare två studier genomförts inom ramen för utlysningen, dels vid Högskolan Kristianstad, dels vid Lunds universitet.

Enligt rapporten visar projekten att det finns teknik som idag kan användas för avancerad rening på svenska reningsverk till en kostnad mellan 20 öre till 1,20 kronor per kubikmeter vatten. Det motsvarar cirka 30-150 kronor per person och år i en anläggning för 100 000 personer.

– I Linköping visades hur klivet från pilotprojekt till rening i full skala kan tas och i Knivsta visades hur ozonering kan tillämpas i full skala och hur det påverkar Knivstaån. Lösningarna har i de flesta fall testats och utvärderats i nära samarbete med personal på avloppsreningsverk, vilket är en förutsättning för att kunna utvärdera teknikerna på ett trovärdigt sätt, säger Margareta Lundin Unger.

I Lund utvärderades ozonering i pilotförsök vid flera olika typer av avloppsreningsverk, IVL Svenska Miljöinstitutet har testat flera olika tekniker och visat hur dessa kan tillämpas och kombineras, i Kristianstad demonstrerades potentialen för aktiva kolfilter parallellt med utveckling av analysteknik. JTI (numera Rise) har visat att alla lösningar inte nödvändigtvis behöver baseras på ny teknik, utan att källsorterande avloppssystem kan vara ett alternativ.

Projekten i studien är:

  • Läkemedel i källsorterat klosettvatten och latrin – behandling och risker – LäK
  • Pilotanläggning för ozonering av läkemedelsrester i avloppsvatten
  • Fullskalig rening av mikroföroreningar – FRAM
  • Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen – SystemLäk
  • Utvärdering av avancerad rening i fullskala
  • Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV

Utöver dessa sex större projekt har ytterligare två projekt genomförts:

  • Kunskapssammanställning om rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar
  • Interkalibrerad läkemedelsanalys – ett samarbetsprojekt för ökad analyskvalitet.

(EW)

Läs mer:
Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Publicerad 2018-06-14 08:48

Uppdaterad 2018-06-14 08:54

Annons:
Svenskt Vatten 2018