Sök
Cirkulation 2/19
partners logo

Jörgen Hanaeus.

Grå- och svartvatten i separata ledningar

Världens enligt uppgift första semicentraliserade vatten-och avloppssystem med återföringsmöjligheter för vatten, näring och energi har byggts och följts upp i Qingdao, Kina, för 120 000 pe.

Text/Jörgen Hanaeus/Internationell VA-utveckling

Toalettavfall och köksavloppsvatten har samlats i svartvattenledningar och det övriga avloppsvattnet i gråvattenledningar, där recirkulation tillämpats. I slutänden har båda systemen, gråvattnet efter recirkulation till toalettspolning, anslutits till ett avloppsreningsverk. Systemen analyserades via provtagning längs näten och de erhållna värdena ställdes mot teoretiskt förväntade siffror. I vissa områden kunde stora avvikelser konstateras; högre värden (N, P, COD, SS) för gråvattnet och lägre än förväntat för svartvattnet. Orsaken förklarades vara felkopplingar mellan systemen, som i flera fall kunde detekteras utifrån funna differenser.

I tidigare studier på området förekommer två uppdelningar: 1) Gråvatten från badrum, duschar, tvättmaskiner och köksavlopp. Svartvatten från toaletter inkl urin, fekalier och toalettpapper. 2) Som för 1) men köksavloppet förs till svartvattnet.

Schabloner för gråvattenflödet var 41 L/p,d och för svartvattenflödet 68 L/p,d.

De så kallade semicentraliserade systemen (SCSTS) uppges vara mer resurseffektiva än centraliserade eller decentraliserade system och väl lämpade för snabbväxande urbana områden.
SCSTS-systemet i Qingdaoprovinsen hanterar 800 m3/d svartvatten (BW) (inkl köksavlopp) och 700 m3/d gråvatten (GW). Insamlingsområdet består av två bostadsområden, fyra hotell, en kontorsbyggnad med matsal samt en brandstation.

Det behandlade gråvattnet recirkulerades till toalettspolning och det behandlade svartvattnet användes till jordbruk och bevattning. Matavfall från hotell och matsal samrötades med slam från svartvatten- och gråvattenbehandling vilket gör systemen i någon mening självförsörjande på energi.

Emellertid har av olika skäl de båda avloppsvattenkategorierna blandats i avsevärd utsträckning, varför en undersökning har genomförts för att detektera omfattning och lokalisering av blandningen samt föreslå motåtgärder.

Annons:
VAK 2019


Efter omfattande provtagning jämfördes analysvärdena med schablonvärden för svartvatten och gråvatten. I flera gråvattenprov översteg de uppmätta halterna schablonvärdena och i korresponderande svartvattenprov understeg halterna schablonerna, allt i varierande omfattning mellan områdena.

Hotellområdena gav i två fall stora avvikelser från schablonerna. I bostadsområdena var värdena närmare schablonerna, indikerande få felkopplingar. I kontorsbyggnaden hade utgående ledningar kopplats fel med stora avvikelser som följd.

De sammanvägda avvikelserna togs som mått på felkoppling av BW till GW och blev 75 procent för det värsta hotellet, 61 procent för kontorsbyggnaden och 52 procent för det näst värsta hotellet.

Brandstationen, två bostadsområden och en ledningsbrunn visade <1,5 procent avvikelse och kunde friskförklaras. En ledningsbrunn visade 9 procent. Den sammanlagda felkopplingsgraden för systemet blev 27,9 procent.

Den huvudsakliga förklaringen till felkopplingar i systemet hänfördes till olika personalkategoriers ovana vid systemet och följande förslag till förbättringar framfördes:

Ta fram ett standardiserat system med tydliga ingenjörskrav. Etablera ett inspektionsteam som kontrollerar utfört arbete.

Tydliggör skillnaden mellan BW och GW-ledningar. Ledningar och brunnar kan göras i olika färger eller former.

Skilj ledningarna efter varje område (olika ledningsgravar). Behandla gråvattnet i mer lokala verk varifrån recirculation sker efter rening. Ledningsdragningen kan då krympas.

Källa: Ren, Xueli; Chen, Hongbin; Wu, Luxue & Jiang, Haixin (2018): Full-scale practice of domestic waste­water source separation and collection in a semicentralized treatment system: a case study. Water Science & Technology, 78.10, pp 2193-2203.

–––

Artikeln är en om­arbetad version  av »Kinesiska fullskaleerfarenheter av system med gråvatten och svartvatten i separata ledningar« ur nyhetsbrevet Internationell VA-utveckling. Läs mer: www.internationellva.se

Publicerad 2019-03-13 08:00

Uppdaterad 2019-03-13 08:00