Sök
VA-aktuellt
Pär Gustafsson, NSVA. FOTO: studio-e.se/Rickard

Pär Gustafsson, NSVA. FOTO: studio-e.se/Rickard

Förbättrat reningsverk tillåts inte

Länsstyrelsen i Skåne har avslagit en ansökan från Bjuvs och Åstorps kommuner, om ett gemensamt reningsverk i Ekevång. Detta trots att de flesta remissinstanser ansåg att den föreslagna lösningen med ett nytt reningsverk är en bra framtidslösning ur ett helhetsperspektiv.

Bjuvs och Åstorps kommuner får avslag på sin ansökan på grund av att en närliggande bäck skulle få en sämre statusklassning med ett nytt gemensamt reningsverk. NSVA ansökte i januari 2017 om att lägga ner två reningsverk och avleda spillvattnet till det tredje, i Ekevång. Den totala effekten för havs- och vattenmiljön skulle innebära en förbättring med ett nytt modernt reningsverk istället för två äldre, något som även länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation konstaterar, enligt det kommunalägda bolaget NSVA som har ansvaret för VA-verksamheten i de två kommunerna.
– Vi tittar på möjligheten att överklaga och vad det skulle innebära. Överklaganden kostar ju även tid och resurser som vi får väga in, säger Pär Gustafsson, NSVA, till Cirkulation.

Bakgrunden till avslaget är den EU-dom som lyfts in i Miljöbalken som säger att inget enskilt vattendrag tillåts att  försämras alls. När artikel 4.7 i EU:s ramdirektiv för vatten prövades i den så kallade Weserdomen 2015 valde EU-domstolen den strängaste tolkningen. Tidigare kunde myndigheter se till helheten och balansera åtgärder i olika verksamheter mot varandra för att effektiva åtgärdspaket skulle leda till att normerna följdes, samtidigt som samhällena utvecklades. Nu får verksamhetens utsläpp heller inte leda till en försämring av en enda kvalitetsfaktor i vattenmiljön, även om den sammanvägda statusen inte försämras eller till och med förbättras.

– Det finns ett problem med lagstiftningen och det här är en konsekvens av det. De flesta instanserna tycker att det här är en jättebra lösning. Ser man till helheten är det två recipienter som kopplas bort och får det klart mycket bättre. Det blir lite sämre i den tredje som dessutom mynnar i en av de andra recipienterna, så totalt sett blir det bättre. Vi föreslog själva betydligt hårdare utsläppsvillkor än normalt eftersom vi vet att den här recipienten är liten, säger Pär Gustafsson.

Pär Gustafsson menar att att beslutet måste ha tagits utifrån den otydlighet som finns i lagstiftningen.
– Det är uppenbart att det är kopplat till icke-försämringskravet trots att helheten blir bättre, avslutar han.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenskt Vatten, har länge varnat för att konsekvensen blir att reningsverk för en ökande befolkning riskerar att förbjudas på grund av en miss i direktivet. Ny effektivare avloppsrening tillåts inte alltid.
– På grund av EU-domstolens Weserdom kan EU:s vattenlagstiftning och miljöbalken bli havs- och vattenskyddets fiende. Konsekvenserna av Weserdomen riskerar bli absurda, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

Svenskt Vatten är mycket kritiska till att regeringen inte agerat tillräckligt för att förändra paragrafen i ramdirektivet när det nyligen var uppe på bordet i EU för omarbetning.
– Dessvärre är regeringen lika passiv nu när EU:s avloppsdirektiv ska ses över. Arbetet med översynen av avloppsdirektivet erbjuder en näst bästa möjlighet att rädda svenska effektiva reningsverk, förutsatt att man tar chansen och kommer in tidigt i arbetsprocessen. Regeringen måste komma ur startgropen i vattenmiljöarbetet, säger Peter Sörngård.

Cirkulation har sökt Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne för en kommentar. (EW)

Läs mer:
Weserdomen hindrar godkännande

Publicerad 2020-10-16 09:53

Uppdaterad 2020-10-16 09:55

Annons:
VA-mässan 2020