Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Unik kunskap om bakterier i biofilm

Färre bakterier än väntat lockas att flytta från vattenledningarnas biofilm till dricksvattnet. Det är ett resultat när Varbergs kommun har undersökt hur interaktionen mellan biofilm och vatten ser ut i kommunens vattenledningsnät.

I ett samarbete med Varbergs kommun har forskare från LTH för första gången lyckats undersöka hur många bakterier i vårt dricksvatten som kommer från vattenledningarna. Studien är enligt forskarna en viktig del i att förstå bakteriefloran i dricksvatten och publiceras i en så kallad partnerjournal till forskningstidskriften Nature.

För Vivab:s del har samarbetet med mikrobiologerna på LTH lett till en avsevärd kunskapshöjning vad gäller biofilmsdynamiken i ledningsnätet, samtidigt har vi lärt oss tillämpningen av flödescytometri för utökad övervakning av dricksvattenkvaliteten, berättar Alexander Keucken, gästforskare vid LTH och utvecklingschef på VIVAB som ansvarar för vattenförsörjningen i Varbergs kommun, för Cirkulation.

Det är delresultaten av en tre-årig biofilmstudie som utfördes i samarbete mellan kommunala Vivab och Lunds Tekniska Högskola, LTH, (avdelningen för Teknisk mikrobiologi) som har publicerats i Nature Partner Journal npj Biofilms and Microbiomes.

Det har länge varit känt att bakterier växer på insidan av vattenledningar i en slemmig hinna, biofilm. Vilka och hur många bakterier från biofilmen som hamnar i dricksvattnet har varit svårt att undersöka eftersom vattnet från vattenverket redan innehåller stora mängder bakterier.

I samband med att Kvarnagårdens vattenverk i Varbergs kommun installerade ultrafiltrering (UF) fick Sandy Chan, industridoktorand vid LTH från Sydvatten och Sweden Water Research, och andra LTH-forskare chans att i ett fullskaligt vattenförsörjningssystem studera bakterieutbytet mellan dricksvatten och biofilm.

Före ultrafiltrets tid innehöll kranvattnet i Varberg omkring 750 000 bakterier per milliliter, varav 99,5 procent kom från vattenverket och råvattnet. Efter ultrafiltreringen kunde forskarna se att antalet bakterier per milliliter vatten minskade till 2 000. Mängden bakterier ökade ju längre från vattenverket vatten testades vilket innebar att de kommit från biofilmen.

– Det har länge antagits att antalet bakterier som rör sig mellan vattnet och biofilmen varit ganska stort, så vi blev förvånade att inte mer än några tusen per milliliter kommer från rören. Ur ett biologiskt perspektiv är det rimligt eftersom en fast yta och rinnande vatten är två väldigt olika miljöer, säger Catherine Paul, universitetslektor i teknisk vattenresurslära och teknisk mikrobiologi, i ett pressmeddelande.

Bristen på kunskap om ledningsrörens biofilm har gjort en del vattentekniker oroliga för att den kan vara källa för bakterier som orsakar sjukdom, rost i ledningar eller påverkar vattnets lukt och smak negativt.

– Vi ställde oss frågan ”Vad händer med ekosystemet i ledningsnätet när man gör en väsentlig och abrupt ändring i den befintliga dricksvattenberedningen”? Det fanns en viss oro att distributionsnätets biofilm skulle påverkas negativt av ultrafiltrering, till exempel att biofilmen släpper eller får en oönskad funktion som påverkar vattenkvaliteten och säkerheten, säger Alexander Keucken.

Men farhågorna verkar obefogade. Sedan forskningsprojektet inleddes 2016 har inga klagomål på vattnet inkommit som är kopplade till biofilmslossning och det kraftigt sänkta bakterieantalet har inte heller påverkat vattenledningarna. Bakterierna som migrerar mellan vatten och biofilm är ganska okontroversiella.

– Vi såg att det var många olika bakteriegrupper som kommer från biofilmen som också finns i dricksvattnet. Vissa av dem har metan som näringskälla, andra äter olika typer av kol, vilket gör dem välanpassade för att leva i rören där det annars inte finns mycket mat, säger Catherine Paul.

Hon påpekar att resultaten bara gäller för vattenförsörjningssystemet i Varbergs kommun. I ett annat system skulle utfallet kunna bli ett annat.

Studien är den första som visar hur interaktionen mellan biofilm och vatten kan se ut i ett fullskaligt system. Artikeln på npj Biofilms and Microbiomes heter ”Bacterial release from pipe biofilm in a full-scale drinking water distribution system”. (EW)

Läs mer:
Bacterial release from pipe biofilm in a full-scale drinking water distribution system

Publicerad 2019-03-12 08:56

Uppdaterad 2019-03-12 09:01

Annons:
VAK 2019