Sök
Cirkulation 7/19
partners logo

Anders Edlund, med »herr och fru Kolifager« i 3D-utskrift. FOTO: Synlab

Kolifager – framtida analysparameter

I över ett sekel har fekala indikatorbakterier som E. coli och enterokocker använts i den dagliga analysverksamheten för att påvisa exempelvis avloppskontaminerat vatten. En fekal indikatorbakterie är en helt normal tarmbakterie som indikerar att andra sjukdomsframkallande bakterier kan finnas närvarande.

Text/Anders Edlund/Synlab AB

Även om framstegen inom vattenförsörjning och avloppshantering har haft stor positiv effekt på folkhälsan menar man idag att sjukdomsframkallande virus är den vanligaste orsaken till vattenburna utbrott. Efter­som bakterier svarar annorlunda än virus på olika vattenbehandlingsprocesser och beter sig annorlunda i olika nedbrytningsprocesser i miljön, är de mindre lämpliga indikatorer för detektion av fekala virus i kontaminerat vatten. Idag har många EU-medlemsstater i sina nationella regelverk för dricksvatten valt att fokusera mer på att analysera parasiter och virus i dricksvatten, då man anser att de vanliga fekala indikatorerna är otillräckliga för att garantera mikrobiologisk säkerhet av dricksvatten.

Det finns idag ett tydligt samband mellan klimatförändringar med ökade nederbördsmängder och förhöjda hälsorisker för dricksvattenkonsumenter. Det här kommer att ställa högre krav på de analysmetoder som används för att påvisa fekalt påverkat vatten, både vad gäller tillförlitlighet och analyssvarstid. På grund av de traditionella indikatorbakteriernas brister kan det därför vara lämpligt att komplettera dricksvattenanalyser med somatiska kolifager. I remissförslaget till revidering av EU:s dricksvattendirektiv från 1998 (98/83/EG), som berör kvaliteten på dricksvatten, föreslår WHO att kolifager bör implementeras som regelbunden analysparameter vid normalkontroll av dricksvatten.

Bakteriofager är icke patogena virus som infekterar bakterier. Fager anses vara den vanligaste formen av »liv« på jorden och kan hittas i alla miljöer där bakterier förekommer till exempel i jord, vatten och i andra större organismer som hyser olika värdbakterier. Bakteriofager kan endast föröka sig inuti andra levande bakterier och tillväxer normalt inte i miljöer utanför värdcellen. Bakteriofagers värdspeci­fika egenskaper har sedan början på 1900-talet använts vid behandling av olika bakteriella sjukdomar som exempelvis kolera och dysenteri.

Annons:
Grundfos 2019


Kolifager är bakteriofager som specifikt infekterar E. coli-bakterier. De finns naturligt i tarmen och ut­söndras i avföring hos människor och andra varm­blodiga djur. Kolifager finns i stort antal i avloppsvatten (cirka 107 plaquebildande enheter per ml). Då de överlever längre i naturen än traditionella indikatorbakterier är de mer lämpade som indikatorer på äldre föroreningar och att mer stresståliga patogener som parasiter och virus kan förekomma.

För att kunna tillmötesgå ett framtida behov av att kunna detektera kolifager i framför allt dricksvatten, har vi på Synlab startat upp en ackrediterad analysmetod för ändamålet.

Analysen är en odlingsmetod där en definierad mängd vatten blandas med en känd halt av en specifik E. coli-stam. Provet sprids sedan ut på odlingsplattor som inkuberas i värmeskåp över natt för att läsas av dagen därpå. Synliga kolifager anges i antal pfu per analyserad volym, där pfu står för »plaque forming units«.

Ett analyssvar kan levereras inom 24 – 48 timmar, lite beroende på syftet med provtagningen. Eftersom kolifager generellt är tåligare mot stress och andra yttre faktorer än de traditionella indikatorbakterierna, kan en längre transporttid godtas. Tiden från provtagning till ankomst till laboratoriet bör helst vara inom 48 timmar men upptill 72 kan accepteras.

Förutom dricksvatten, recipient- och råvatten är även avloppsvatten och andra vattenrelaterade matriser lämpliga för analys av kolifager.

Det finns flera goda skäl till att analysera och använda kolifager, exempelvis som markör vid utvärdering av olika vattenbehandlingsprocesser. Den viktigaste anledningen är att kolifager är mycket lämpliga indikatorer på fekal förorening i allmänhet och fekala virus i synnerhet.

Publicerad 2019-11-06 08:00

Uppdaterad 2019-11-06 08:00