Sök
VA-aktuellt
Arkivbild FOTO: Pixhill.com

Arkivbild FOTO: Pixhill.com

Weserdomen hindrar godkännande

Det är Weserdomen som gör att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne inte kan godkänna NSVA:s ansökan om nytt tillstånd för Nyvångs reningsverk vid Ekevång.

– Det är tolkningen av Weserdomen som är anledningen till beslutet. Det går inte att tillåta något ökat utsläpp av totalfosfor eftersom kvalitetsfaktorn i recepienten redan är i den lägsta klassen, då tillåter man ingen ytterligare försämring enligt den här EU-domen, säger Nina Weber, som var ordförande för Miljöprövningsdelegationen vid beslutet, till Cirkulation.

NSVA hade själva föreslagit mycket hårda krav på anläggningen med bland annat utsläpp av max 0,2 mg totalfosfor per lite räknat som årsmedelvärde, efter intrimning. Tanken var att två reningsverk Ekebro och Kvidinge (med en dimensionerad belastning om
14 300 och 2 400 pe) skulle läggas ned och det inkommande vattnet ledas om till Nyvångs avloppsreningsverk som har planerats att byggas ut för att hantera en ökad dimensionering motsvarande 30 000 pe.

Vattenmyndigheten Västerhavet har granskat ärendet och anser i sitt remissvar:
”att undantag enligt 4 kap. 11-12 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är tillämpliga i detta ärende med avseende på den ansökta verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna för ekologisk status - hydromorfologi i Humlebäcken. Vattenmyndigheten anger att sammankopplingen av flera mindre reningsverk får i detta fall ses som en hållbar mänsklig utvecklingsverksamhet vars vinster i förbättrad rening och avlastning av andra vattenförekomster kan anses uppväga nackdelarna med den förväntade försämringen på kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i Humlebäcken.Vidare anger Vattenmyndigheten att avloppsreningsverk kan anses vara ett allmänintresse av större vikt och att det finns inget i underlaget som visar att reningsverkets syfte kan uppnås på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön.”

Nina Weber och Miljöprövningsdelegationen menar dock att det inte finns något stöd för att tillämpa reglerna för miljökvalitetsnormer på så sätt att en avlastning av andra mindre reningsverk och strängare reningskrav på det nya verket kan uppväga försämringen.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen i Växjö. (EW)

Läs mer:
Förbättrat reningsverk tillåts inte

Publicerad 2020-10-16 10:57

Uppdaterad 2020-10-16 10:59

Annons:
VA-mässan 2020