Sök
VA-aktuellt

VA-frågorna utvecklas bäst tillsammans

Aktörer i vattensektorn har tagit fram en nationellt förankrad, strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Den kallas Vattenvisionen och ska skapa hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö.

Det är den samlade VA-branschen som står bakom Vattenvisionen. Experter från hela VA-sektorn har deltagit i framtagandet; kommunala VA-bolag och förvaltningar, myndigheter, näringsliv, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor. Arbetet har letts av en redaktionsgrupp med experter från IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise och Svenskt Vatten. – Visionen är att svensk forskning genom innovation och samverkan mellan vattensektorns olika aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vattentjänster, produkter och systemlösningar för god hälsa och miljö, både i Sverige och världen, säger Klara Westling på IVL Svenska Miljöinstitutet, en av rapportförfattarna.

Vattenvisionen ska skapa förutsättningar för innovativa och hållbara lösningar på svenska och globala vattenutmaningar, öka möjligheterna för EU-finansiering samt vara vägledande för finansiering av svensk forskning och innovation inom vatten- och avloppsförsörjning. Den ska stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom vattenområdet och bidra till att öka svenska företags exportmöjligheter. Den vänder sig också till politiker på olika nivåer och till tjänstemän inom departement och myndigheter centralt, regionalt och lokalt. Under 2019 uppdaterades Vattenvisionen med etappmål för året 2030.

– För att vi ska närma oss vår långsiktiga vision har vi satt upp ett antal mål för vattensektorn som visar var vi ska vara år 2030. Fokus är på säker dricksvattenförsörjning, klimat- och miljöanpassade dagvattenlösningar samt klimat- och resurseffektiv avloppsvattenhantering, säger Klara Westling.

I Vattenvisionen ingår vattenförsörjning och avloppshantering för hushåll och verksamheter, samt hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor i städer och annan bebyggelse. Vattenvisionen ska ses som ett grunddokument och ett avstamp för det fortsatta samarbetet mellan offentliga aktörer, näringsliv, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet för hållbara vattentjänster.

Vattenvisionen presenterades på Vattenstämman i Örebro den 14 maj 2019. Arbetet har finansierats av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Erik Winnfors Wannberg, VA-tidskriften Cirkulation, har fungerat som huvudredaktör. (EW)

Läs mer:
Vattenvisionen. Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, etappmål 2030.

Publicerad 2019-05-15 08:50

Uppdaterad 2019-05-15 08:53

Annons:
Brandskydd 2019