Sök
Cirkulation 2/20
partners logo

Per Ivarsson är affärsområdeschef för VA hos Sörmland Vatten. FOTO: Frank Anebrand

partners logo

Nästa år firar Forssjö vattenverk tio år. Det försörjer nu såväl Katrineholm som Flen.

Bättre koll på organisationen i Sörmland

Sörmland Vatten har varit ute på en förändringsresa när det gäller ledarskap och digitalisering. Idag har organisationen betydligt bättre kontroll över verksamheten och bättre framförhållning.

Text/Erik Winnfors Wannberg

För sju-åtta år sedan var Sörmland Vatten extremt duktiga på att släcka bränder men saknade systematik i driftjobben. Så uttrycker VA affärsområdeschefen Per Ivarsson bakgrunden till den förändringsresa som företaget med ansvar för VA-försörjningen i Katrineholm, Flen och Vingåker, har gjort.

– När jag först kom hit som chef för ledningsnät och förnyelse samt projektering, så var mitt mål att få större delaktighet. Jag ville lyfta fram medarbetarnas kunskaper och skapa en mer flexibel organisation, berättar Per Ivarsson på huvudkontoret i Katrineholm.

Med en bakgrund inom kundorganisationer på Telia Sonera och Schneider Electric fick Per inledningsvis uppleva lite kulturkrockar när han kom in 2013 med idéer om en stor systemförändring. År 2014 kom ett första steg ändå med en sammanslagning av verken och ledningsnät i organisationen.

– Jag såg en stor potential i att bli en VA-enhet med en enda organisation, säger Per Ivarsson, som då också blev affärsområdeschef för VA.

– Vi skapade en sammansvetsad ledningsgrupp vars första uppdrag var att systematisera arbetet i en ledningsgrupp och började med systematiska uppföljningar, säger Per som också lyfter fram vikten av styrelsens arbete.

Styrelsen började få regelbundna gedigna rapporter.

– Vi kallar dem vd-rapporter om läget i verksamheten. Det har möjliggjort att vi tillsammans har allt mer gått över till ett strategiskt arbetssätt, istället för fokus på detaljer. Det kan låta trivialt men i mindre kommuner är det både lätt och vanligt att även styrelsen behandlar den senaste stora vattenläckan istället för att arbeta framåt. Mänskligt men inte utvecklande, menar Per.

Ett gediget förändringsarbete innebär arbete med såväl hårda som mjuka frågor. Såväl databassystem som värderingar.

– Vi hade  dåvarande Tekis/Vabas som system för att hantera VA-data. När jag kom hit var det bara två medarbetare som kunde systemet, berättar Per Ivarsson.

Ett arbete med att gå över till VA-banken från VA-utveckling AB startades. Parallellt jobbades det vidare med de mjuka målen.

– Vi tittade på värderingar i bolaget och framförallt på vad värderingar betyder i vardagen, berättar Per.

Sörmland Vatten har arbetat utefter ledorden Öppenhet, Delaktighet, Engagemang. Men vad innebär det sedan?

– Medarbetarna har fått diskutera vad värderingarna betyder i deras vardag. Det här har vi pratat extremt mycket om i hela bolaget, förklarar Per.

År 2017 började ledarna i organisationen att komma på plats.

– År 2018 gick vi i mål med VA-banken och implementerade systemet fullt ut på ledningsnätet, säger Per.

Det som skulle uppnås med arbetet med ledningsnätet var planeringsverktyg och att var och en behövde veta från dag till dag vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Annons:
VA-mässan 2020


– Alla arbetsordrar blev digitala. Det innebär att vi nu har en bild över vad vi hinner med och vad vi inte hinner med. Vi har kontroll och kan till exempel se att vi har för mycket att göra jämfört med personalstyrkan, säger Per.

En viktig del är att alla i organisationen är med och levererar in information i systemet.

Att få den kontrollen har inneburit bättre möjligheter att prioritera bland arbetsuppgifterna.

– Vi har valt att prioritera att få in dokumentationen kring vårt ledningsnät. Vi börjar att få allt bättre kunskap om näten i alla våra tre kommuner, säger Per.

År 2018 togs också en ny strategi för Sörmland Vatten. En nyckel i den är att arbeta intensivt med att uppnå stordriftsfördelar och där finns också en frågeställning om hur mycket miljöarbetet får kosta. Ett exempel på stordriftstänket är att Flen numera försörjs från Katrineholm med dricksvatten. Flens gamla vattenverk avvecklades istället för att rustas, under 2019.

– Vi har inventerat tillstånd, arrenden och andra delar och tänker affärsmässigt. Har en anläggning vad som behövs för att fungera? frågar sig Per.

Det gäller resultat och det gäller arbetsmiljö. Om anläggningen inte uppfyller kraven är första frågan om den kan plockas bort. Det finns planer på att avveckla ett par till kransanläggningar, bland annat av säkerhetsskäl. Viktigt är också att de resultat som anläggningen ska klara är där tillståndet ligger. Om myndigheterna har beslutat en utsläppsnivå så är det den det ska jobbas mot, inte lägga ned resurser på att bli ännu bättre. Det tar kraft och ekonomi från andra åtgärder som behövs, resonerar ledningen för Sörmland Vatten.

– För att rationalisera måste vi ha koll på produktionen. Vi har Maintmaster och VA-operatör som driftsystem. Vi vill nu se vad vi kan digitalisera ytterligare. Det kan vara än mer övervakade bräddningspunkter eller att ledningsnätet larmar automatiskt vid ovanliga flöden, säger Per.

Nästa steg blir sedan att integrera själva organisationen bättre. Att få bort de bildliga stuprören i arbetssätten.

– Så att inte var och en bara arbetar i sitt skrå. Vi ska veta om händelser innan abonnenterna påverkas, säger Per och understryker att för att det ska lyckas, måste alla enheter arbeta tillsammans med att bearbeta den dokumentation om systemen som skapas dagligen.

– Sedan måste vi också kvalitetssäkra den digitaliserade resan. Allt ska vara dokumenterat och klart när medarbetarna lämnar en arbetsplats. Redan idag får vi in allt systemmässigt men hur säkerställer vi att det är rätt? frågar sig Per.

En del i att få bort stuprören i organisationen är att integrera verken och ledningsnätet.

– Vi använder EDP Future som debiteringssystem. En vision är att alla abonnenter har digitala vattenmätare som samspelar med övervakningen av nätet i realtid. Där bör vi vara efter 2030.

Sörmland Vattens digitaliseringsresa har haft stort fokus på rationalisering och ifrågasättande. Såväl styrelse som personal har behövt arbeta innovativt för att komma framåt. Idag har bolaget fått till stånd system där kunskapen om till exempel konditionen på ledningsnäten i de tre sörmlandskommunerna är oerhört mycket större än för bara några år sedan.

–––

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Bolaget ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av avfall.

Publicerad 2020-03-11 08:00

Uppdaterad 2020-03-11 08:00