Sök

Visar sökresultat för: läkemedelsrester

VA-aktuellt

System för enskilda avlopp renar läkemedelsrester

Läkemedelsrening för enskilda avlopp är förhållandesvis outforskat. Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett biologiskt, kretsloppsbaserat system för rening av enskilda avlopp, Act Natural. Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsreningsförsök i Uppsala

Nu flyttas den försöksanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, som drivs av KTH, till Kungsängsverket i Uppsala. Försöken i Uppsala pågår under sommaren och är en del av ett flerårigt forskningsprojekt vid KTH.– I dagsläget finns det rester av omkring 1 300 aktiva substanser från ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersjöns växter och djur påverkade av läkemedelsrester

Läkemedelsrester är ett problem för både växter och djur i sjöar och hav. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet om hur läkemedel påverkar organismer från Östersjön. Läkemedel har både en direkt effekt på flera olika arter och påverkar hur arterna samverkar vilket kan ge stora effekter i ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsrester i jordbruksmark undersöks

Kunskapen om hur läkemedelsrester från avloppsslam bryts ned och eventuellt sprids i jordbruksmark vid slamgödsling, är inte fullständig. Därför kommer Fass och Hushållningssällskapet i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet studera i ett tvåårigt forskningsprojekt.– Slamgödsling är en ... Läs mer

VA-aktuellt

Utvecklar frystorkning av slam

En fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam, är ett av de projekt som får bidrag från Vinnovas program för testbäddar inom miljöteknikområdet. Det är bolaget Future Eco North Sweden AB som får nära tre miljoner kronor i utvecklingsanslag.– Vi kommer att köra testen i Boden där ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Reviderad kemikalielista

EU har reviderat vattendirektivets lista över prioriterade kemikalier. Miljökva­litets­normerna för sju av de befintliga 33 ämnena skärps. Ett dussin nya ämnen regleras, och tre läkemedel sätts upp på en ny bevakningslista.Det är resultatet av EU-parlamentets och rådets kompromiss i somras. Efter ... Läs mer

VA-aktuellt

Musselskal används för läkemedelsrening

Musselskal och andra restprodukter från havsmatsindustrier testas som filtermaterial vid finpolering av delvis renat avloppsvatten. Det är vid Universitetet i Bath, Storbritannien, som Dr Darrell Pattersson leder försök där musselskal används, metoden ska vara en billigare och mer miljövänlig metod ... Läs mer

VA-aktuellt

Extra statlig satsning på läkemedelsrening

Regeringen vill främja utvecklingen av läkemedelsrening vid landets reningsverk. Tio miljoner kronor öronmärks i det tillskott som anslaget för havs- och vattenmiljö får i årets budgetproposition, som presenteras i sin helhet den 18 september.– Dagens avloppsreningsverk är inte utformade för att ta ... Läs mer

Cirkulation 7/12

Läkemedelsrester ett internationellt problem

Många länder har problem med läkemedel i avloppsvatten och recipienter. Cirkulation tog den internationella tempen på frågan under den internationella konferensen för hållbar sjukvård, Cleanmed Europe i Malmö. Tyskland, Nederländerna, Italien, Schweiz, Spanien, Kanada, Brasilien, Sydafrika och ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Lyckad rening från läkemedelsrester

En teknik för kombinerad reduktion av fosfor och läkemedelsrester har testats vid Lundåkra reningsverk i Landskrona under vintern. Detta genom att kombinera ozonering med fällning och ­filtrering.Det handlar om att utvärdera tekniker för att reducera bland annat läkemedelsrester ur konventionellt ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 5 5 >>