Sök

Visar sökresultat för: havsmiljö

VA-aktuellt

Ingen mer coctail-fest i Hanöbukten

Näringsliv Havs- och Vattenmyndigheten (Hav) beviljat ytterligare 1,1 miljoner kronor för år 2015, i steg 2 av det tidigare finansierade Fram-projektet (Fullskalig Rening av Mikroföroreningar). ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya utsläppskrav för reningsverk behöver utredas

Havsmiljö Det behövs en utredning om ämnen som kan förekomma i utgående vatten från reningsverk i så höga halter att de kan påverka havsmiljön negativt. Efter utredningen behöver även eventuella utsläppskrav utredas. Det är en av 33 åtgärder som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, föreslår för att klara EU:s ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya miljökvalitetsnormer för havsmiljön

15 juli införde Havs- och vattenmyndigheten (Hav) bestämmelser för att uppnå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön.– Sverige får nu en strategi för att uppnå en god havsmiljö, ett arbete som måste ske i samordning med andra EU-länder för att vi ska lyckas. Därför är det mycket bra att ... Läs mer

VA-aktuellt

Lokala vattenvårdsprojekt uppmärksammas

Regeringen drar igång en satsning för att öka uppmärksamheten kring havs- och vattenmiljöfrågor, och för regeringens havspolitik.- Mitt löfte är att regeringen den här mandatperioden kommer att satsa minst en miljard kronor för att rädda haven. Jag kan också lova att vi kommer att driva på inom Helcom, ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på havsmiljön

Regeringens miljöbudget fokuserar mycket på havsmiljön. Trots att regeringen enligt Naturskyddsföreningens beräkningar faktiskt sänker den totala budgeten för miljö och naturvård med en miljard kronor de kommande åren så stärks arbetet med havsmiljön.– Havsmiljösatsningen fortsätter med en ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Ny metod kartlägger fiberbankar

SGU ska i samverkan med Länsstyrelsen i Västernorrland, utveckla en ny hydroakustisk metod för att kartlägga så kallade fiberbankar på havsbotten. Det handlar om de förorenade fiberrika sediment som är ett resultat av 1900-talets pappers- och massaindustri.Längs kusten i bland annat Västernorrlands ... Läs mer

VA-aktuellt

Fortsatta åtgärder för levande hav

Särskild utredning om avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor samt ökad avloppsrening. Det är något av innehållet i det fortsatta åtgärdsarbete för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet som regeringen presenterade igår. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Utsläppsrätter kan öppna för nya lösningar

Handel med utsläppsrätter för näringsämnen som göder våra hav vore bra för både musselindustrin och miljön. Det är musselodlare och forskare eniga om. I Lysekil odlas musslor som alternativ till reningsverksutbyggnad.Vår havsmiljö är utsatt för en ständig stress. Stora mängder näringsämnen läcker ut i ... Läs mer

Annons:
Paab 2020