Sök

Visar sökresultat för: dagvatten

VA-aktuellt

Vårfloden lugn än så länge

Den vårflod som i södra Sverige befaras bli ovanligt kraftig har ännu inte kommit igång. Länsstyrelser, kommuner och andra berörda har god beredskap och följer läget. Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i en rapport.I Götaland, förutom södra Skåne samt i östra Svealand ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvatten blir fågelvatten i Uppsala

Uppsala vatten och avfall bygger en ny dagvattendamm i Kungsängen. En utökad industriell verksamhet i området har skapat behov av förstärkning inom omhändertagandet av dagvatten. Den nya dagvattendammen rymmer 8 000 kubikmeter vatten och utformas delvis även med tanke på fågelliv och funktionen som ... Läs mer

VA-aktuellt

Tjärn som dagvattenmagasin

En park med tjärn anläggs i stadsdelen Tavleliden i Umeå. Den så kallade Sagotjärnen blir cirka 10 000 kvadratmeter stor. Den ska öka trivseln i bostadsområdet men också fungera som fördröjningsmagasin för dagvatten.– Tjärnen blir cirka 70 meter i diameter. Botten förses med en tätkärna. Tjärnen ska vara ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny sluss mot översvämning

I Karlstad utreds frågan om åtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Karlstad. Planprogrammet för ett nytt bostadsområde väckte häromåret skarp kritik för att det tog alldeles för liten hänsyn till översvämningsrisker.Nu har man gjort en fördjupad översvämningsstudie där invallningar ... Läs mer

VA-aktuellt

Översvämningsskydd för Arvika

Arvika kommun arbetar vidare med att skapa ett permanent översvämningsskydd för staden. En av de första aktiviteterna består av att upprätta en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utgör del i den tillståndsansökan som ska inlämnas till Miljödomstolen.För upprättande av MKB och tillståndsansökan har ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Bjuv investerar i VA

Bjuvs kommun planerar investeringar i gata och VA för över 6,8 miljoner kronor. Den största investeringen, som står för två miljoner kronor, är för ett nytt dagvattenmagasin i Ekeby, skriver Helsingborgs Dagblad. Andra aktuella investeringar är modernisering av ett par högreservoarer samt avveckling av ... Läs mer

Cirkulation 8/09

Ambitiöst program för dagvatten i Täby

Täby kommun har ett ambitiöst program runt dagvatten. I dagsläget har kommunen cirka 20 reningsanläggningar för dagvatten. Den senaste vid Visinge.Grunden för Täbys arbete med dagvatten finns i ett samverkansprojekt inom Oxundaåns avrinningsområde. Tillsammans med Sigtuna, Sol­lentuna, Upplands ... Läs mer

VA-aktuellt

Bidrag till dammar i Tierp

Tierps kommun får LOVA-bidrag för byggandet av dagvattendammar utefter Tämnareån. 95 000 kronor är beviljade, vilket motsvarar hälften av byggkostnaden. Vi har tidigare skrivit om dammarna på www.cirkulation.com, läs vidare här. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Dags för direktiv

Den 26 november införs EU:s översvämningsdirektivet i svensk lagstiftning. Tanken är att arbetet med översvämningsdirektivet och vattendirektivet ska samordnas.Bakgrunden är de stora översvämningar som drabbat Europa under 2000-talet. Medlemsländernas tidigare arbete med översvämningar ska nu ... Läs mer

VA-aktuellt

Bräddning viktig källa till övergödning

Den sammanlagda bräddningen av orenat avlopp år 2006 i Sverige var 30 miljoner kubikmeter. Det enligt en rapport från länsstyrelsen i Gävle som beräknat bräddningen för hela Sverige år 2006 och för Gävleborgs län 3003 – 2007.Läckage från ledningsnätet och överbelastade reningsverk beräknas släppa ut 220 – ... Läs mer

Annons:
Paab 2018