Sök

Visar sökresultat för: övergödning

VA-aktuellt

Reningsverk i fjällen

Dorotea kommun bygger nytt reningsverk i Borgafjäll och skonar genom nya lösningar det känsliga fjällvattnet. Utgående vatten från reningsverket kommer att ledas över till regleringsdammen Borgasjön istället för att släppas i det känsliga och näringsfattiga fjällvattnet i Avasjön.– Vi måste söka ... Läs mer

VA-aktuellt

Utsläppen från reningsverk minskar

Utsläppen av fosfor och syreförbrukande ämnen från reningsverk minskade något mellan år 2006 till år 2008. Detta visar ny statistik från Naturvårdsverket och SCB.De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala reningsverk var 2008 cirka 310 ton fosfor (en minskning ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk först med biogas från alger

Vid Smygehamns reningsverk planeras för utvinning av biogas från alger. Miljöförvaltningen i Trelleborg presenterade projektet under torsdagen i samband med ett seminarium om åtgärder mot övergödning i havet.I Trelleborg kan man komma att samla in alger längs kusten. En undersökning om hur algerna ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväverening rätt

Kväverening vid reningsverken gör nytta för Östersjön. Det slås fast i ett omfattande forskningsprojekt som börjar gå mot sitt slut.Himmerfjärden och Syvabs reningsverk vid fjärden tillhör världens bäst dokumenterade och undersökta. Provtag­ning i fjärden startade 1972 och sedan dess har ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenvårdsprojekt ska minska övergödning

Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett 12 lokala vattenvårdsprojekt i Uppsala län som ska genomföras för att minska övergödningen av Östersjön. Projekten drivs av sex kommuner i Uppsala län och av Upplandsstiftelsen.Fyra miljoner kronor tas från det statliga Lova-stödet och utförarna får halva ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Fler gösar i Himmerfjärden

Om ett par veckor är det dags för en ny utsättning av gös i Himmerfjärden söder om Stockholm. 270 000 individer ska ut i fjärden i ett pågående försök att försöka öka mängden rovfiskar som i sin tur kan äta småfisk. I slutänden ska fler djurplankton överleva som kan sätta i sig överflödet av växtplankton i fjärden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige ska inte behöva rena så mycket fosfor

Svenskt Vatten anser att förslagen om fosforrening i Baltic Sea Action Plan (BSAP) är felräknat. I sitt remissvar menar Svenskt Vatten att Sveriges fosforbeting är felräknat och hela tio gånger större än vad det borde vara.Anledningen är enligt Svenskt Vatten att beräkningarna inte tagit hänsyn till den ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny våtmark i Skara

Skara kommun anlägger en 7 500 kvadratmeter stor våtmark vid Karstorp. Detta för att avlasta vattendragen Dofsan och Drysan. Framöver planeras flera våtmarker i Dofsans och Drysans avrinningsområden.– Tanken är att vi ska få ett helt system med våtmarker, säger kommunekolog Morgan Johansson till Nya ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökat kvävenedfall påverkar sjöar

Mängden kväve i atmosfär och olika ekosystem har ökat dramatiskt till följd av människans användning av handelsgödsel och fossila bränslen. Ett exempel är förhöjda kvävehalter i många sjöar i områden med högt kvävenedfall. Detta påverkar näringstillgången för växtplankton, enligt en ny studie som ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelser beredda för LOVA-ansökningar

Från år 2010 avsätter regeringen cirka 120 miljoner kronor per år till lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Pengarna ska länsstyrelserna fördela. Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag, ansökningarna bör vara inne före den 1 december.Bidrag har kunnat sökas från den 1 augusti men ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 >>